11.4.06

Madurez

"Yo no maduro, yo me tuneo."

No hay comentarios: